To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.

To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.

Hình thành đọc là xây dựng cho mình một nơi nương náu khỏi những của cuộc dời.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Books are the stepping stones to human progress.