Chủ đề Văn học

Giới thiệu những bài viết với chủ đề Văn học chọn lọc mới nhất, tổng hợp và chia sẻ nhiều câu nói liên quan với từ khóa Văn học được nhiều bạn đọc yêu thích.

Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Đàn bà sống bằng kỷ niệm. Còn đàn ông thì bằng những cái mà họ đã quên.
Chuyên mục: Câu nói hay
Hãy cố gắng bằng mọi cách khi còn có thể nhưng khi không còn cách nào nữa thì hãy quên đi
Chuyên mục: Câu nói hay
Tình trạng của thế giới kêu gọi thi ca đến cứu nó.
Chuyên mục: Câu nói hay
Làm thơ cũng như dùng binh, cẩn thận với địch thì thắng. Mệnh đề tuy dễ, không thể sơ suất hạ bút. Không đem hết công phu làm sao đến được chỗ hồn nhiên biến hóa.
Chuyên mục: Câu nói hay
Làm người thì không có cái tôi. nhưng làm thơ thì không thể không có cái tôi.
Chuyên mục: Câu nói hay