Seize this day! Begin now! Each day is a new life. Seize it. Line it. For in today already walk tomorrow.

Seize this day! Begin now! Each day is a new life. Seize it. Line it. For in today already walk tomorrow.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

Seize this day! Begin now! Each day is a new life. Seize it. Line it. For in today already walk tomorrow.

Hãy nắm lấy ngày hôm nay! Bắt đầu mọi thứ ngay từ bây giờ! Nắm lấy nó! Hãy sắp xếp mọi thứ! Bởi vì ngày hôm nay đã dần bước vào ngày mai.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Time is money.