Reading without comprehension is like eating with no relish.

Reading without comprehension is like eating with no relish.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

Reading without comprehension is like eating with no relish.

mà không hiểu giống như ăn mà không có mùi vị.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Dreams, books, are each a world, and books, we know, are a large, both pure and good.