Nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên mới cụ thể, chi tiết nhất

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Lời hay ý đẹp

Nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên mới là điều các thành viên tham gia buổi lễ kết nạp Đảng cần ‘khắc cốt ghi tâm' để thưc hiên đúng những nguyên tắc, của mình trong tổ chức, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

I. Về nhiệm vụ của Đảng viên

Trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới không thể thiếu lời phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới. Đảng viên mới phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền hạn của Đảng viên khi đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Dưới đây là những nhiệm vụ của Đảng Viên, mời các bạn tham khảo.
Trong nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên đã nêu rõ: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2, điều lệ Đảng, gồm 4 điểm sau:
1.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hànhnghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệtđối sự phân công và điều động của Đảng.
2.Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chốngchủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu, tham nhũng, và các biểu hiện tiêu cực khác.
3.Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở;tuyên truyền vận động và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách củaĐảng, pháp luật của nhà nước.
4.Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển Đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.Thực hiện các nhiệm vụ trên, mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau:
Một là, kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng:
Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta.-
Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng
Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vìdân, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.
Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.
Hai là, mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. Đồng thời, phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn, các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cáchmạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi, từng bước khắc phục.
Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu gương cần,kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư; đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong cơ quan của Đảng, nhà nước và các tiêu cực, tệ nạn trong xã hội;cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, trước hết là trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ cụthể của mỗi người.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên bao gồm những nội dung nào?
Ba là, đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xâydựng phát triển kinh tế, đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lựccông tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện vai trò tiên phong, .
Vì vậy, nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. Học tập là nghĩa vụ bắt buộcđối với mọi Đảng viên. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độl ý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Tuỳ theo điều kiện và hoàncảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có , chế độ học tập phù hợp.
Bốn là, có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Cách mạng là sự nghiệp của quầnchúng nhân dân. Nhân dân cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo, lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. Và ngược lại, Đảng cần được nhân dân ủng hộ, tích cực thực hiện đường lối, chính sách của Đảng.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng dễ quan liêu, xa rời nhân dân. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhândân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng, đồng thời tích cựctham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Năm là, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chínhsách, nghị quyết của Đảng và nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Thực hiệnnghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Tích cực làm công tác pháttriển Đảng viên mới.

>> Xem thêm:  901+ stt hay khi đăng ảnh đi chơi, đi du lịch đỉnh của đỉnh, xách ba lô đi thôi

II. Về quyền của Đảng viên

Dưới đây là những quyền của Đảng Viên, mời các bạn cùng theo dõi và thực hiện đúng nhé.
Điều 3, Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau:
Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng
Ứng cử, đề cử và cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấphành trung ương.
Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luậtđôi với mình.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử bầu cử cơ quanlãnh đạo của Đảng.Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng n
hằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tưt ưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trên đây là những nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên mới, các Đảng Viên cần ghi nhớ để thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo hoạt động tốt cho tổ chức. Mời bạn theo dõi trang Nhungcaunoihay.vn để cập nhật những thông tin tài liệu hữu ích nhé.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Chủ đề: , ,